قاف | سه‌شنبه‌ها

مستندنگاری مردم ایران‌زمین

شماره سی‌ویکم | تیر ۱۴۰۱

قاف سه‌شنبه‌ها

مستندنگاری مردم ایران‌زمین

شماره سی‌ویکم | تیر ۱۴۰۱

دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ

شعرها آنقدر طولانی است که خورشید به سرخی غروب نزدیک می‌شود و نم‌نم باران می‌ریزد روی سر و صورت بهاریه‌خوان‌ها. اهالی گروه را همراهی می‌کنند و سرخوان اشعارش می‌دهد. لبخند بر لبان بانوی خانه…

قاف شماره ۵

آشنایی با لاک‌پشت‌های دریایی

شعرها آنقدر طولانی است که خورشید به سرخی غروب نزدیک می‌شود و نم‌نم باران می‌ریزد روی سر و صورت بهاریه‌خوان‌ها. اهالی گروه را همراهی می‌کنند و سرخوان اشعارش می‌دهد. لبخند بر لبان بانوی خانه…

قاف شماره ۱۲

قفلی از جنس هنر

شعرها آنقدر طولانی است که خورشید به سرخی غروب نزدیک می‌شود و نم‌نم باران می‌ریزد روی سر و صورت بهاریه‌خوان‌ها. اهالی گروه را همراهی می‌کنند و سرخوان اشعارش می‌دهد. لبخند بر لبان بانوی خانه…

قاف شماره ۱۹

قلق | پنج‌شنبه‌ها
فرصتی برای مسابقه و سرگرمی
شماره سی‌ویکم | تیر ۱۴۰۱

قاصدک | شنبه‌ها
ضمیمه کودک روزنامه قدس
شماره سی‌ویکم | تیر ۱۴۰۱

درباره ما

شعرها آنقدر طولانی است که خورشید به سرخی غروب نزدیک می‌شود و نم‌نم باران می‌ریزد روی سرو صورت بهاریه‌خوان‌ها‌. اهالی گروه را همراهی می‌کنند و سرخوان اشعارش می‌دهد. لبخند بر لبان بانوی خانه…

تماس با ما

شعرها آنقدر طولانی است که خورشید به سرخی غروب نزدیک می‌شود و نم‌نم باران می‌ریزد روی سرو صورت بهاریه‌خوان‌ها‌. اهالی گروه را همراهی می‌کنند و سرخوان اشعارش می‌دهد. لبخند بر لبان بانوی خانه…